'Like'de facebook pagina van'Energie In Balans'en lees wekelijks nuttige energetische tips. 

EM Straling - Reden tot bezorgdheid?

We leven steeds meer in een wereld van Elektromagnetische Straling. Is er reden tot bezorgdheid?

Het is een vraag die ik regelmatig te horen krijg. Van bezorgde ouders, van mensen die zeggen dat ze er ziek van worden, van mensen die vinden dat de ontwikkeling van al die apparaten toch zo snel gaat en dat 'het toch niet goed kan zijn'.

Vanuit mijn vorming als ingenieur, mijn ervaring met technische ontwikkelingen, maar ook mijn inherente aard om te durven uit de canvas van het gemeenschappelijk maatschappelijk denken te treden, wil ik in dit artikel mijn mening delen. Wat u ermee wil doen, of u mij gelooft of niet, is niet belangrijk voor mij. Ik weet dat er mensen zullen zijn die na het lezen van dit artikel met meer gefundeerde kennis hun eigen gevoel of mening zullen kunnen onderbouwen. Ik weet ook dat er mensen zullen zijn die wat ik schrijf niet zullen geloven, omdat ze vinden dat het 'wetenschappelijk niet bewezen is' of gewoonweg omdat ze zelf niets voelen en dus er niets van willen weten. Toch wil ik hier trachten om op een eenvoudige en duidelijke wijze een stelling uit te leggen die aanmaant om meer bewust om te gaan met alle vormen van kunstmatige EM straling die steeds meer onze maatschappij binnendringt. 

Ik start met een onmiskenbaar feit. Sinds het begin van de jaren negentig is het 'stralingsbad'  waarin we als mensen moeten leven met een factor tien miljoen tot een miljard verhoogd. Het is een gevolg van alle technische ontwikkelingen die we in snel tempo invoeren. Niet in het minst de toepassingen via draadloze signalen, zoals GSM, Wifi, robotica, radar,... zijn in een enorm sterke mate toegenomen. De financiële winsten die eraan verbonden zijn, zijn fenomenaal hoog, en er wordt op permanente wijze getracht om de behoeftes bij de bevolking te stimuleren, via de nodige reclame uiteraard. Natuurlijk zijn de meeste van deze toepassingen nuttig, ze zijn praktisch bruikbaar in onze dagelijks leven en onze werkomgeving, en ze hebben onze manier van leven veranderd.

Maar, gaan we niet te snel? Want creëren we misschien behoeftes die eigenlijk geen behoeftes zijn en die kunstmatig opgedrongen worden? En nog belangrijker, is het allemaal wel zo onschadelijk als men ons voorhoudt, en is een overheid wel in staat om deze evolutie op een correcte wijze in te schatten wanneer het gaat over volksgezondheidsaspecten? Een overheid moet altijd het voorzorgsprincipe toepassen, wat wil zeggen dat een product slechts op de markt gebracht kan worden wanneer de fabrikant heeft bewezen dat het onschadelijk is voor de gezondheid. Hier begint alvast een twijfelachtige redenering wanneer een steeds grotere groep van de bevolking begint te beweren dat ze gevoelig zijn voor EM straling, en zij door artsen, overheid, vrienden of familie tegen-geargumenteerd worden dat het allemaal maar in hun hoofd zit? Of dat men nu 5G en smartmeters wil gaan invoeren en er op een ietwat makkelijke manier wordt gezegd dat het niet schadelijk is voor de bevolking omdat er zogezegd geen vermoeden bestaat dat het ongezond zou kunnen zijn? Bij deze redeneringen is het alvast duidelijk dat het financiële gewin op geen enkele wijze tegenspraak zal dulden en dat eenieder die aankomt met argumenten of bewijsvoering die aanleiding moeten geven tot bezorgdheid of zelfs schade aan de gezondheid, zal tegengewerkt worden. De snelheid waarmee nieuwe systemen worden ingevoerd maken de toepassing van elke vorm van het voorzorgsprincipe onmogelijk, er wordt nauwelijks nagedacht over de mogelijk schadelijke effecten, en elke kritische in vraag stelling wordt met financiële en economische argumenten van tafel geveegd.  Nochtans is er ontegensprekelijk voldoende reden om voorzichtig te zijn.

We zijn als mens en dier biologische wezens. Dat betekent dat we meer zijn dan gewoon wat materie in een omhulsel, met een kloppend hart en een brein. We bestaan inderdaad uit chemische elementen, en we hebben die nodig om ons lichaam en onze cellen te voeden. Maar we zijn vooral elektrische wezens, en dat wil zeggen dat cellen met elkaar communiceren via elektrische signalen. Zonder die elektrische signalen stopt het leven. Wanneer een cel een verkeerd signaal ontvangt stopt ze met werken of gaat ze foutief werken.

We bestaan niet enkel uit een materieel lichaam. Het fysieke, het mentaal/emotionele, het energetische lichaam en het spirituele lichaam  maakt ons tot mens en de samenwerking van deze verschillende  lichamen bepaalt wie we zijn en hoe we ons voelen. In onze moderne Westerse wereld hebben we een enorme kennis opgebouwd op het fysieke domein, en dat kunnen we meten met apparatuur en proberen we moleculair te manipuleren. We onderzoeken het heelal, we fabriceren miljoenen chemische samenstellingen en artsen vervangen heupen, knieën en hartkleppen bijna alsof het gewone onderdelen van een auto zijn. Maar we kunnen nauwelijks de impact hiervan inschatten op onze andere lichamen. Waarom? Omdat we het niet kunnen meten, of omdat we het niet begrijpen, of omdat we niet meer buiten de fysieke canvas willen of durven denken. De scheiding van het fysieke en het geestelijk, mentale, spirituele lichaam is in het Westen, ondanks onze moderne kennis, nog altijd een zorgwekkende realiteit. Nochtans is er een omwenteling bezig, en beseffen steeds meer mensen, waaronder ook artsen en therapeuten, dat het anders zal moeten. Maar we willen toch o zo graag alles wetenschappelijk blijven bewijzen. En wetenschappelijk bewijs blijft jammer genoeg enkel in de fysieke wereld hangen, want enkel in die wereld kan je met instrumenten iets meten.

En toch is alles met elkaar verbonden en heeft alles een impact op elkaar. Dat is de realiteit van de kwantumfysica, waarbij alles wat zich in het universum bevindt bestaat onder ofwel vorm van materie ofwel onder vorm van energie. De alom gekende wet van Einstein E=mc² is wellicht een van de bekendste wetten, maar zeer weinig mensen begrijpen eigenlijk wat ze wil zeggen. Alles is energie, en energie kan bestaan onder vorm van materie of onder vorm van Elektromagnetische straling. En met de factor c in de formule (c is de lichtsnelheid constante, 300.000km/sec²) zit er verdorie heel wat energie verborgen in elke vorm van materie. De atoombom is hiervan het duidelijkste voorbeeld.

Feitelijk zijn we gecondenseerde energie die zich manifesteert onder materiële vorm. En dat is een belangrijk punt, want energie is EM straling. En elke vorm van EM straling, hoe sterk of hoe zwak ook, zal een effect veroorzaken, direct merkbaar of niet, op korte of op langere termijn. Elke vorm van EM straling is een signaal dat iets kan veroorzaken en/of kan veranderen.

EM straling is overal aanwezig in het universum. Het universum is EM Straling. Omdat wij al miljoenen jaren op het aardoppervlak leven hebben wij ons als biologisch organisme aangepast aan de omstandigheden hier op aarde. De aarde heeft een aardmagnetisch veld, er zijn aardfrequenties die zich over het aardoppervlak en in de ionosfeer verplaatsen, er is de atmosfeer die schadelijke straling tegenhoudt. Onze 'moeder' aarde heeft haar eigen stralingspatroon en daarop leven wij, mens, dier, planten en alle andere organismen. En dat is nu net wat ons kenmerkt. Ons biologisch systeem heeft al deze aardfrequenties nodig omdat onze cellen en de communicatie tussen onze cellen erop zijn afgestemd. We zijn verbonden met moeder Aarde en die verbondenheid is levensnoodzakelijk. Als we rusten gaan onze hersenen zich op bepaalde frequenties oplijnen, waardoor ons lichaam in rust- en herstelmodus kan gaan. Als we wakker zijn, sturen we andere signalen uit, kunnen we actief zijn, maar zullen we bvb ook schadelijke stoffen genereren, die we later zullen moeten afvoeren of herstellen. In de wintermaanden hebben we meer rust nodig om in de zomermaanden dan weer energieker te kunnen zijn.  De subtiele werking van ons lichaam, onze organen, onze cellen, en de inherente verbondenheid van al onze lichamen, maken dat we dit alles als een geheel moeten zien, waarbij, als er op een van onze lichamen schade toegebracht wordt, dit zal manifesteren op de andere lichamen. Langdurige stress is hiervan een duidelijk voorbeeld. Een bepaalde vorm van stress is nodig omdat het ons lichaam moleculair stuurt, maar blijvende stress werkt ons herstelproces tegen, en zal zich uiteindelijk toonbaar maken in fysieke klachten, emotionele onbalans, mentale verstoring en zelfs spirituele 'on'-rust (de Engelse term hiervoor is meerzeggend: dis-ease). En de technische EM straling die we op aarde zelf aanmaken is zo'n vorm van stress, die bovendien 24u/24u op ons lichaam en op onze cellen inwerkt. Ons lichamelijk organisme is in staat om heel wat 'verstoringen' op te vangen, maar hoe lang en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Een gezonde cel zal informatie sturen naar een andere cel onder vorm van elektromagnetische communicatie. De cel zal 'resoneren' op een frequentie, die door de andere cel herkend wordt, en waardoor beide cellen zich kunnen 'verbinden' en informatie delen. Deze communicatie gebeurt op zo'n subtiele wijze, en is zo enorm klein qua signaalsterkte, dat ze meestel niet meetbaar is door onze moderne meetinstrumenten. Ze bevinden zich in de 'ruis', maar het lichaam is op de een of andere manier toch in staat om die signalen eruit te halen, dit in tegenstelling tot technische meetinstrumenten. En als een cel op een bepaalde frequentie, door bvb een stoorsignaal, niet meer kan communiceren, zal ze een andere frequentie gaan gebruiken om toch maar te kunnen blijven communiceren. Deze redenering is de kern en de sterkte van het leven. Het is zo uniek en zo efficiënt dat we kunnen blijven functioneren in moeilijke omgevingsomstandigheden, althans toch voor een tijdje. Het organisme zal alles doen om te kunnen blijven functioneren, totdat... het niet meer mogelijk is. En dan faalt het lichaam.

Schadelijke kosmische straling wordt tegengehouden door onze atmosfeer. Het gaat hier ondermeer om golven in het spectrum van de microgolven. Ons biologisch organisme heeft zich dus gedurende miljoenen jaren niet moeten aanpassen aan deze golven, of toch niet in een grote hoeveelheid of in een korte tijdspanne. Laat dit nu net het type golffrequenties zijn dat we de laatste dertig jaar in enorme hoeveelheid op kunstmatige wijze zijn beginnen maken op ons aardoppervlak. De kosmische straling die onze atmosfeer er op zo'n fantastische wijze uitfiltert, maken wij nu in grote hoeveelheden aan op het aardoppervlak. Vergeleken met hoe het was 50 jaar geleden en gezien deze korte tijdspanne, kan je het vergelijken alsof er een tornado over ons biologisch systeem raast. En ons lichaam tracht ermee om te gaan, en zal dat wellicht enige of langere tijd kunnen doen, totdat.... het niet meer mogelijk is. Tot het lichaam faalt. Het is een proces dat lang kan duren. Bepaalde mensen lijden snel schade, anderen voelen (nog) niets. Maar de hoeveelheid EM straling die we genereren moet en zal een invloed hebben op ons elektromagnetisch lichaam. Het is immers een fysische universele wet.

Slecht slapen, permanent een gevoel van stress, emotionele instabiliteit, vermoeidheid, brainfog of verstoring van ons denkvermogen,... het zijn maar enkele fenomenen die door steeds meer wetenschappers en dokters aangehaald worden als mogelijke gevolgen van het overmatig beïnvloedt worden door EM straling. Er bestaan duizenden documenten die schadelijke effecten of ten minste het vermoeden ervan aantonen. Deze documenten zijn onmiskenbaar een argument om tenminste het voorzorgsprincipe ernstiger te gaan toepassen. Steeds meer mensen schijnen te beseffen dat ze slechter functioneren op plaatsen waar heel wat EM straling aanwezig is.

Tracht zelf maar eens duidelijk te voelen wat je lichaam ervaart als je in een bos wandelt of op blote voeten door de zee stapt. En vergelijk dit gevoel eens met wat je ervaart in de stad of op kantoor. Wellicht zal je moeten toegeven dat de natuur goed aanvoelt. En dat is logisch, want de natuur straalt net die biologische frequenties uit die onze cellen doen 'resoneren' op de juiste frequenties, waardoor onderlinge communicatie beter wordt. De 'stoorzenders' die veroorzaakt worden door de kunstmatige vormen van technische straling maken het onze cellen lastig om te communiceren, en dat maakt ons moe en veroorzaakt een permanente vorm van inwendige stress die ons lichaam zal blijven proberen te verwerken. Tot het lichaam faalt.

Hier is bijkomend een verduidelijking nodig, waarvan ik al langer merk dat het mensen twijfels of verkeerde interpretaties bezorgd.

Op internet circuleert heel wat informatie over het tegenhouden van EM straling en over apparaten die straling tegenhouden. De al dan niet gunstige werking van bvb kristallen wordt te pas en te onpas gebruikt door voor- en tegenstanders.

Welnu, dit is volgens mij belangrijk om te weten:

  • EM Straling vanaf een zekere golflengte kan eigenlijk niet worden tegengehouden. Ze dringt diep door alles heen, en enkel mits het gebruik van zeer specifieke materialen (bvb een loden scherm of het maken van een kooi van Faraday) kan je bepaalde stralingsgolven tegenhouden of omleiden.
  • Kristallen of technische apparaatjes die je in huis haalt of die je draagt, zullen dus nooit de feitelijk straling tegenhouden. Ze kunnen ook niet het stralingspatroon van de bron veranderen. Maar wat doen ze dan wel? Kristallen of technische apparaatjes zullen trachten frequenties te genereren die de cellen doen resoneren op de juiste frequenties, zodat de communicatieband tussen de cellen opnieuw hersteld wordt, of beter gezegd, minder verstoord wordt door de invloed van de schadelijke straling. Kristallen hebben een specifieke, zuivere frequentie (bvb het gebruik van kwartskristallen in een horloge). Graniet bvb heeft dit ook. En het zoeken naar specifieke, natuurlijke, gezonde frequenties die dan therapeutisch kunnen gebruikt worden, is iets wat daarvan een logisch gevolg is. Dit principe is al eeuwen gekend, en deze frequenties zitten in de natuur. Dus zonder over dit soort apparaten een positief of negatief oordeel te vellen, mogen ze niet zomaar als onzin bestempeld worden, en is het zeer goed mogelijk dat, wanneer ze net de juiste frequenties genereren die jij nodig hebt, ze een positief effect kunnen hebben. Dat is eigenlijk exact wat er ook in de natuur gebeurt, een boom geeft ook een vorm van straling af die ons organisme nodig heeft om te kunnen 'groeien', en dat is de feitelijke reden waarom we ons dikwijls op natuurlijke wijze beter voelen in een bos of aan zee, of bvb aan de Grand Canyon of in Monument Valley of elders op deze wereld waarbij de natuur kan inwerken op ons biologisch lichaam.
  • De positieve werking van kristallen en graniet op mens, dier en gewassen was in de oudheid trouwens gekend. Alle grote monumenten (monolieten, Stonehenge, de piramides,...) bestaan uit graniet of kristallen. Het is een (van de vele) theorie die het bestaan van deze monumenten kan rechtvaardigen.  Het genereren van gunstige frequenties op lichaam en geest is dus iets wat feitelijk al heel oud is. De juiste frequenties kunnen de groei van planten gewassen stimuleren, schadelijke frequenties kunnen de groei verhinderen. Als je dit doortrekt naar ons menselijk organisme, weet je dat ook wij de 'goede' frequenties nodig hebben om te kunnen groeien.  

We zijn verbonden en gebonden aan de Aarde. We kunnen onze planeet misschien verlaten en door de ruimte reizen, maar ons biologisch lichaam ervaart dit als stress omdat het niet meer gestimuleerd wordt door de natuurlijke frequenties die onze aarde genereert en waarop we zijn afgestemd. Als we deze natuurlijke frequenties verstoren door de onbeperkte invoer van kunstmatige straling onder vorm van GSM, UMTS, WIFI, 4G, 5G, radar, ...(signalen die bovendien geen natuurlijke sinusvorm hebben, maar een digitale blokvorm), verstoren we het natuurlijke aardfrequentie spectrum en verdringen we de natuurlijke frequenties die ons lichaam stimuleren en onze cellen doen resoneren. De effecten hiervan zijn niet onmiddellijk voelbaar, net omdat ons organisme er zich tegen kan verzetten. Maar op langere termijn manifesteren zich de eerste scheurtjes in onze gezondheid. En jammer genoeg zitten we met z'n allen nu in hetzelfde stralingsbad. Met andere woorden, er is geen deel van de bevolking meer dat niet in het bad zit, en een ander deel wel. Dus het wordt steeds moeilijker om te gaan vergelijken hoe het was of is in en buiten het stralingsbad. En we zijn vergeten hoe het voelde 50 jaar geleden.

Bewust omgaan met EM straling is iets wat ik hierbij dan ook wil adviseren. Je hoeft de GSM of PC niet weg te doen, maar geef je lichaam de nodige rust (vooral 's nachts), weg van al deze EM straling. Vermijd technische apparaten in je slaapkamer en trek eens wat meer de natuur in. Geef je lichaam regelmatig het herstel dat het verdient.

Aan u de vrije keuze om verdere kennis op te doen en zelf een oordeel te maken.

 

Dit artikel werd geschreven door Peter Van den Broucke, Ir en stralingsdeskundige, echtgenoot van Dominique